เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง
คอนกรีตสำเร็จรูป

ท่อคอนกรีตชนิดสี่เหลี่ยม
(Box Culvert)

 

ท่อคอนกรีตชนิดสี่เหลี่ยม เป็นท่อคอนกรีตขนาดใหญ่ สำหรับงานระบายน้ำ มักใช้ในบริเวณส่วนที่เป็นลำคลอง ที่มีการ

สัญจรข้ามผ่าน ทั้งที่เป็นคนหรือรถยนต์

 

ชนิดของท่อสี่เหลี่ยม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1.ชนิดใต้ทางเท้า   (ผลิตตาม มอก. 1164-2559) เป็นชนิดที่ไม่ได้รับน้ำหนักมาก โดยใช้ในส่วนที่เป็นทางสัญจรด้วย

เท้า ไม่มีรถยนต์วิ่งผ่าน

1.ชนิดใต้ผิวจราจร (ผลิตตาม มอก. 1166-2559) เป็นชนิดที่รับน้ำหนัก โดยใช้ในส่วนที่เป็นทางสัญจรที่มีรถยนต์วิ่ง

ผ่าน

 

ขนาดท่อคอนกรีตชนิดสี่เหลี่ยมแบบ(หน้าตัดจตุรัส) มี 5 ขนาด คือ

 

1.ขนาดภายใน 1.20*1.20 ม. หนา 0.125  ความยาวท่อนละ 1.00 ม. (น้ำหนัก/ท่อน = 1700 กก.)

2.ขนาดภายใน 1.50*1.50 ม. หนา 0.150  ความยาวท่อนละ 1.00 ม. (น้ำหนัก/ท่อน = 2540 กก.)

3.ขนาดภายใน 1.80*1.80 ม. หนา 0.175  ความยาวท่อนละ 1.00 ม. (น้ำหนัก/ท่อน = 3540 กก.)

4.ขนาดภายใน 2.10*2.10 ม. หนา 0.200  ความยาวท่อนละ 1.00 ม. (น้ำหนัก/ท่อน = 4705 กก.)

5.ขนาดภายใน 2.40*2.40 ม. หนา 0.200  ความยาวท่อนละ 1.00 ม. (น้ำหนัก/ท่อน = 5295 กก.)