เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง
คอนกรีตสำเร็จรูป

บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป
(Man Hole)

 

บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป เป็นบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กที่ใช้ดักตะกอนต่างๆ ที่มากับท่อระบายน้ำ

โดยมีขนาดบ่อพัก ชนิดของเหล็กเสริม และ ความหนาต่างๆ ตามการใช้งานของแต่ละหน่วยงาน

 

ขนาดบ่อพักตามการใช้งานทั่วไป

 

ขนาดบ่อพักสำหรับท่อ ø 0.30 ม. วัดนอก 0.60*0.60*สูง 0.80  ม. หนา 8.0 ซม.

ขนาดบ่อพักสำหรับท่อ ø 0.40 ม. วัดนอก 0.80*0.80*สูง 1.00  ม. หนา 10.0 ซม. 

ขนาดบ่อพักสำหรับท่อ ø 0.50 ม. วัดนอก 0.90*0.90*สูง 1.05  ม. หนา 10.0 ซม. 

ขนาดบ่อพักสำหรับท่อ ø 0.60 ม. วัดนอก 1.00*1.00*สูง 1.10  ม. หนา 10.0 ซม. 

ขนาดบ่อพักสำหรับท่อ ø 0.80 ม. วัดนอก 1.20*1.20*สูง 1.40  ม. หนา 10.0 ซม.

ขนาดบ่อพักสำหรับท่อ ø 1.00 ม. วัดนอก 1.45*1.45*สูง 1.70  ม. หนา 12.0 ซม.

ขนาดบ่อพักสำหรับท่อ ø 1.20 ม. วัดนอก 1.20*1.80*สูง 1.80  ม. หนา 12.0 ซม.

ขนาดบ่อพักสำหรับท่อ ø 1.50 ม. วัดนอก 2.13*1.10*สูง 2.35  ม. หนา 15.0 ซม.

 

ประเภทของบ่อพักคอนกรีต

 

แบ่งเป็น 4 ประเภท ตามการใช้งาน คือ

1.บ่อพัก 1 ทาง (ช่องเปิดรูเดียว)

2.บ่อพัก 2 ทางตรง (ช่องเปิด 2 รูตรงกัน)

3.บ่อพัก 2 ทางฉาก (ช่องเปิด 2 รู 90 องศา)

4.บ่อพัก 3 ทาง (ช่องเปิด 3 รู)

 

ด้วยความหลากหลายของขนาดบ่อพัก มีมากกว่าข้อมูลที่แจ้งข้างต้น กรุณาสอบถามเรื่องขนาดบ่อพักที่จะใช้งาน ให้

เหมาะสมกับโครงการของท่าน