เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง
คอนกรีตสำเร็จรูป

ท่อคอนกรีตชนิดปากลิ้นราง
(Tongue and Groove)

 

ท่อคอนกรีตระบายน้ำที่จำหน่าย เป็นท่อคอนกรีตระบบอัดแรง ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทำให้เกิดการอัดแน่นของเนื้อ

คอนกรีต อันเป็นที่มาของความแข็งแรงของท่อคอนกรีต

 

ท่อคอนกรีตชนิดปากลิ้นราง มี 5 ประเภท คือ

 

1. ท่อคอนกรีตอัดแรงไม่เสริมเหล็ก หรือ  ท่อ ค.ม.ล. เป็นท่อระบายน้ำที่มีเฉพาะคอนกรีตเท่านั้น เหมาะสำหรับงานที่

มีการรับน้ำหนักไม่มากนัก เช่น บริเวณทางเดิน บริเวณสวนที่ไม่มีรถวิ่งผ่าน

2. ท่อคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็ก หรือ  ท่อ ค.ส.ล.  เป็นท่อระบายน้ำที่มีการเสริมเหล็กภายในตัวท่อ เหมาะสำหรับ

งานที่มีน้ำหนักกดทับไม่มากนัก เช่น งานถนนภายในหมู่บ้าน ที่ไม่มีรถบรรทุกวิ่งผ่าน

3. ท่อคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3 หรือ มอก. 3 เป็นท่อระบายน้ำที่มีการเสริมเหล็กตามมาตราฐาน

อุตสาหกรรม เหมาะสำหรับงานที่ต้องการเน้นการรับกำลังจากการกดทับ เช่น งานราชการ โรงงาน และงานหมู่บ้านที่เน้น

คุณภาพพิเศษ

4. ท่อคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 2 หรือ มอก. 2 เป็นท่อระบายน้ำที่มีการเสริมเหล็กตามมาตราฐาน

อุตสาหกรรมเหนือกว่า มอก.ชั้น3 เหมาะสำหรับงานที่ต้องรับน้ำหนักเป็นพิเศษ เช่น ใช้เป็นท่อลอดระหว่างถนน ลาน

สินค้า ถนนที่รถบรรทุกวิ่งผ่าน

5. ท่อคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 1 หรือ มอก. 1 เป็นท่อระบายน้ำที่มีการเสริมเหล็กตามมาตราฐาน

อุตสาหกรรมที่สูงสุด เหมาะสำหรับสนามบิน และงานท่าเรือบรรทุกสินค้า

 

 

 

ขนาดท่อคอนกรีตชนิดปากลิ้นราง มี 8 ขนาด(นํ้าหนักของท่อแต่ละขนาดโดยประมาณ) คือ

 

1.ขนาด ø 0.30 ม. ความยาวท่อนละ 1.00 ม. (คมล.=110 กก.,คสล.=120 กก.,มอก.3=140 กก.,มอก.2=145 กก.)

2.ขนาด ø 0.40 ม. ความยาวท่อนละ 1.00 ม. (คมล.=175 กก.,คสล.=200 กก.,มอก.3=220 กก.,มอก.2=225 กก.)

3.ขนาด ø 0.50 ม. ความยาวท่อนละ 1.00 ม. (คมล.=242 กก.,คสล.=252 กก.,มอก.3=320 กก.,มอก.2=325 กก.)

4.ขนาด ø 0.60 ม. ความยาวท่อนละ 1.00 ม. (คมล.=325 กก.,คสล.=335 กก.,มอก.3=412 กก.,มอก.2=417 กก.)

5.ขนาด ø 0.80 ม. ความยาวท่อนละ 1.00 ม. (คมล.=600 กก.,คสล.=610 กก.,มอก.3=680 กก.,มอก.2=685 กก.)

6.ขนาด ø 1.00 ม. ความยาวท่อนละ 1.00 ม. (คสล.=750 กก.,มอก.3=1000 กก.,มอก.2=1005 กก.)

7.ขนาด ø 1.20 ม. ความยาวท่อนละ 1.00 ม. (คสล.=1250 กก.,มอก.3=1305 กก.,มอก.2=1310 กก.)

8.ขนาด ø 1.50 ม. ความยาวท่อนละ 1.00 ม. (คสล.=1870 กก.,มอก.3=1905 กก.,มอก.2=1915 กก.)