คอนกรีตสำเร็จรูป

บ่อพักสายไฟฟ้าพร้อมฝาคสล.
(Hand Hole &RC.Cover)

  

บ่อพักสายไฟฟ้าสำเร็จรูปพร้อมฝาคอนกรีตเสริมเหล็กมีหลายขนาด เป็นสินค้าสั่งผลิตพิเศษขึ้นอยู่กับขนาดและจำนวนที่ต้องการใช้งาน