คอนกรีตสำเร็จรูป

บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป
(Man Hole)

บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป